Etika

Způsob chování, tedy ETIKA, je velmi důležitá pro všechna bojová umění. Etika učí bojovníky disciplíně a úctě k učiteli i svým spolubojovníkům. Je to taktéž prostředek, jak udržet na tréninku jasná pravidla chování a systematičnost. Samotná etika a etiketa v bojovém umění je obsah na jednu celou knihu, proto jsou níže uvedeny pouze zásadní pravidla chování.

Zásady:

-respektovat svého učitele i jeden druhého

-nezneužít naučené techniky

-nediskutovat s učitelem o pravosti jeho výuky

-při vstupu i odchodu z dojo (tělocvičny) provádět úklon ve stoje čelem do místnosti

-nepoužívat Gi (cvičební oděv) nebo zbraně někoho jiného

-udržovat Gi čisté

-chovat se opravdově, nepřetvářet se nikdy nelhat nikoho nepomlouvat

-pomáhat slabším a mladším

-chovat se slušně a ke všem s úctou

-nezradit své přátele

-několik minut před cvičením již sedět připraven a tiše meditovat

-při nástupu sedí žáci v seiza (sed na patách) dle hierarchie technických stupňů

-přijde-li žák z nevyhnutelného důvodu pozdě na trénink, musí čekat v seiza na kraji dojo, než jej učitel vyzve, aby se zapojil do cvičení

-okamžitě reagovat na výzvy a povely učitele

-chce-li žák učiteli položit otázku, ukloní se a vyčká, až jej učitel vezme na vědomí

-když žák přijímá rady a pokyny učitele, pozorně poslouchá. Když učitel skončí, žák se mu ukloní

-poskytuje-li učitel někomu radu, může žák pozastavit cvičení a dívat se. Když učitel skončí, žák se mu ukloní

-dbát osobních rad svého učitele

-respektovat ty, kdo jsou více zkušení

-nikdy se nepřít o techniku

-nikdy neopravovat učitelovu formulaci techniky

-udržovat pořádek a čistotu v dojo před tréninkem sundat ze sebe všechny ozdoby, náramky, hodinky, šperky

-v průběhu učitelova výkladu je žák v klidu a tiše.

Bezpečnost

Zásady:

-když soupeř poklepe na žíněnku nebo vaše či své tělo více než jedenkrát, dává tím najevo, že se vzdává (uvolněte jej)

-neprovádějte techniky, u kterých si nejste jisti správným provedením před hodem se přesvědčte, zda je místo dopadu volné a bezpečné

-při tréninku pák, škrcení a držení si vypracujte citlivost a dbejte značné opatrnosti

Právní minimum

Nutná obrana

Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem není trestným činem.

-nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zřejmě nepřiměřená způsobu útoku

-k nutné obraně je oprávněn kdokoliv, kdo odvrací útok, který hrozí jemu nebo jinému

-nutná obrana směřuje proti útoku fyzické osoby nebo poštvaného zvířete

-toto se posuzuje jako útok člověka, který zvíře použil jako prostředek k útoku

-musí se jednat o útok společensky nebezpečný, tzn. že směřuje proti chráněnému zájmu

Útok přímo hrozí nebo trvá:

-útok má bezprostředně nastat a je jasné, že bude bezprostředně následovat za hrozbou

-jedná se o případy, kdy útok přechází ze stádia přípravy do stádia pokusu

Útok přímo trvající:

-nutnou obranu lze realizovat do faktického ukončení útoku

-útok musí existovat v realitě

Následek jednání v nutné obraně:

-nejde o nutnou obranu, byla-li zjevně nepřiměřená způsobu útoku

-útočníkovi lze způsobit i větší škodu než hrozila z jeho útoku, nesmí však mezi nimi být hrubý nepoměr

-obrana, aby byla efektní, musí vždy být intenzivnější a musí užít účinnější prostředky, jinak útoku neodolá

Vybočení z mezí nutné obrany:

-obrana nebyla s útokem současná – v obraně se pokračovalo, když útok skončil

-obrana byla zjevně nepřiměřená povaze útoku – jedná se o nepřiměřenost, co do intenzity

-obrana byla domnělá

-odvracel se neexistující útok

KRAJNÍ NOUZE

Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem.

Podmínky krajní nouze:

-odvrací se nebezpečí

-nebezpečí hrozí přímo, tj. bezprostředně

-nebezpečí nelze za daných okolností odvrátit jinak

-způsobený následek nesmí být zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil

-ten, komu nebezpečí hrozí, nemá povinnost jej snášet